Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Прибој

Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, редни број ЈН 404-6/2014
Конкурсну документацију можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – добара - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Општина Прибој, као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: „ Набавка канцеларијског материјала“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-6/2014 од 31.03.2014. године, редни број јавне набавке 6/14, у складу са чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном.

Документација се може преузети:
1) на адреси наручиоца: Општина Прибој, ул. 12. јануара 108, Прибој, канцеларија бр. 35;
2) на интернет страници наручиоца: www.priboj.rs.
3) на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: "Не отварати – понуда за јавну набавку мале вредности добара: "Набавка канцеларијског материјала", број 404-6/2014", на адресу: Општина Прибој, ул. 12. јануара број 108, Прибој а предају се писарници Општине Прибој.
На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је 08.04.2014. године до 12 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 08.04.2014. године у 12.15 часова, у просторијама Општине Прибој, улица ''12. јануара'' 108, у канцеларији број 35 Општине Прибој, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-0000742221843-57, модел 97, позив на број 26-121, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-6/2014“.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт: Здравко Полић