Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље, редни број ЈН 06-33/7/03
Конкурсну документацију можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 06-33/7/03 – набавка услуга - Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

На основу члана 39. став 5. члана 52. став 1. члана 60. став 1. тачка 2) и члана 62. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) и Одлуке Председника општине Прибој о покретању поступка јавне набавке број 06-33/7/01 од 09.04.2014. године наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 06-33/7/03 – набавка услуга - Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Општина Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој
Интернет адреса: www.priboj.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности - набавка услуга – Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 06-33/7/03 je набавка услуга – Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље.

Опис предмета јавне набавке – Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље.

Ознака из општег речника набавке: 80511000 - Услуге обуке особља

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. доказује се писаном изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

6. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу обавити од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на порталу Управе за јавне набавке или лично у просторијама Општине Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часовa.
7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Конкурсна документација може се преузети од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки или лично у просторијама Општине Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 8 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до 17.04.2014. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу наручиоца – Општина Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој, са назнаком „Понуда за јавну набавку број 06-33/7/03 – набавка услуга - Обука и акредитација геронтодомаћица у оквиру пројекта "Ми бринемо о старима" за општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

Понуде се подносе лично или путем поште, на адресу наручиоца – Општина Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је поднео самосталну понуду, не може истовремено да учествује у истој јавној набавци у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама Општине Прибој, улица 12. јануара 108, 31300 Прибој, дана 17.04.2014. године у 12:30 часова. У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда.

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт је Дарко Ђоговић - Руководилац пројекта "Ми бринемо о старима", е-mail адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., број телефона 033 2455044 и број факса 033 2455044, сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.