Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину 2

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Јавни позив можете преузети овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке отвореног поступка – услуга - Услуга аутобуског превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину

1. Назив Наручиоца: Општина Прибој
2. Адреса Наручиоца: Улица "12. јануара" број 108 Прибој
3. Интернет страница Наручиоца: www.priboj.rs
4. Врста Наручиоца: Јединица локалне самоуправе
У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе... сходно закону о основама система образовања и васпитања.
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
6. Врста предмета: Услуге
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене
8. Критеријуми и елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала јавних набавки, интернет странице наручиоца и лично од Наручиоца у згради Оштине Прибој, канцеларија број 35
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
- понуђач понуду доставља путем поште или непосредно,
- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
- Коверат са понудом мора имати ознаку "понуда за јавну набавку услуга-превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2014/2015. годину, број набавке 404-9/2014, - не отварати",
- на полеђини коверта понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице,
- Понуде доставити на адресу: Општина Прибој, улица "12. јануара" 108, канцеларија број 35,
-Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,
-Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су послате,
11. Место, време и начин отварања понуда:
- Јавно отварање понуда обавиће се првог наредног радног дана по истеку рока за достављање понуда, у просторијама Наручиоца у канцеларији број 35 у 12 часова,
- Понуде ће бити отворене редоследом којим су примљене, заведене од стране Наручиоца.
12. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
- Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају комисији Наручиоца поднети Олашћење за учешће у поступку отварања понуда,
- Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне примедбе на поступак отварања понуде,
13. Рок за доношење одлуке: У року до 25 дана од дана отварања понуда,
14. Лице за контакт: Здравко Полић
- Путем поште на адресу: Општина Прибој, улица "12. јануара" број 108, канцеларија број 35,
- Путем е маил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.