Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности

Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, редни број ЈН 1/2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 преузмите овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 53. Закона о јавном набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) ОПШТИНА ПРИБОЈ (31330 Прибој, ул. "12. јануара" бр. 108) објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку финансијске услуге – кредита.

1. Предмет јавне набавке је финансијска услуга – динарски кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности.
2. Висина кредитног задужења износи 29.000.000,00 дианра а рок за враћање средстава је крај буџетске године тј. 31. децембра 2015. године. Кредитни захтев и документа неопходна за оцену кредитног ризика налазе се у конкурсној документацији.
3. Валутна клаузула у понуди није дозвољена.
4. Рок за доступност средстава је три дана, од дана потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
5. Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), и о томе доставе доказе уз понуду.
6. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид, односно преузети конкурсну документацију од 08,00 до 15,00 часова у згради Општине Прибој, улица ''12. јануар'' број 108 у канцеларији број 35 или електронским путем на адресу понуђача.
7. Рок за достављање понуда је 9 дана од објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке и званичној веб страници наручиоца до 12,00 часова последњег дана рока без обзира на начин достављања.
8. Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Општина Прибој, улица ''12. јануара'' број 108, 31330 Прибој, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку финансијске услуге – кредита''. На полеђини коверте обавезно уписати тачан назив, адресу понуђача и контакт телефон.
9. Непотпуна и неблаговремена понуда неће се разматрати.
10. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана предвиђеног рока у 12,10 часова у просторијама општине Прибој, улица ''12. јануара'' број 108 у канцеларији број 35. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
11. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
12. Рок за потписивање уговора је 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
13. Уз образац понуде понуђач је обавезан да достави план отплате кредита, са свим припадајућим трошковима и обрачуном ефективне каматне стопе.
14. Наручилац задржава право да по потреби тражи додатна објашњења од понуђача која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању.
15. Рок за доношење Одлуке је десет дана од дана отварања понуда.
16. Додатне информације у вези са конкурсном документацијом се могу добити на број 033 2452 341 локал 150, а особа за контакт је Здравко Полић.