Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате

Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате, редни број ЈН 404-8/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-8/15 од 04.08.2015. и Решења о образовању комисије бр. 06-185/15 од 16.07.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате, ЈНМВ бр. 404-8/15.


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12 и 14/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

Предмет јавне набавке: набавка услуге - Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате.

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт: Борис Мрдовић; фах: 033/2445-446; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка новчаних средстава за краткорочне кредите за подстицај развоја пољопривреде у општини Прибој за које општина преузима обавезу отплате камате, ЈНМВ бр. 404-8/15.

Назив и ознака из општег речника: 66113000 – услуга одобравања кредита.

Јавна набавка ЈНМВ бр. 404-8/15 - није обликована по партијама.

Процењена вредност јавне набавке је: 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а).