Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој

Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој, редни број ЈН 4/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 14/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/13), Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева закљученог између Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште бр: 401-00-01188/3/2015 –14 од 06.07.2015. год. и Општине Прибој бр: 06-179/2015 , Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке ЈНВВ бр.4/15,бр. 06-1-200 od 30.07.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНВВ бр.4/15, бр.06-1-201 од 30.07.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој- ЈНВВ бр.4/15- партија бр.5.

I Општи подаци о јавној набавци
1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, ради закључења уговора са изабраним понуђачем .
3. Предмет јавне набавке: - радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој – ЈНВВ бр.4/15 - партија 5
4. Контакт: Дирекција за изградњу Прибоја - Млађен Симовић тел: 033/2452-005 и моб/ 064-84 60 849.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка :НЕ
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: НЕ

II Подаци о предмету јавне набавке
1. Предмет јавне набавке: Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој,-партија 5.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на поправљању путева - 45233142.