Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину

Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 11/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12,14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" број 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-11/2016 од 29.07.2016. године, достављамо Вам Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

Општинска управа Прибој у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину, ЈНМВ 11/2016 у складу са Законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.
Предмет ЈНМВ / Набавка услуге превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 11/2016.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: услуга;
Контакт лице: Референт за јавне набавке – Радојица Ђуровић, Одељење за буџет и финансије општине Прибој, телефон број 033 2452 341 локал 150 или 069 8460981
Опис премета – назив и ознака из Општег речника набавке:

НАЗИВ: Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2016/2017. годину,
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60130000 Услуге друмског путничког превоза за посебне намене

Понуде се припремају у складу са обрасцем струкитуре цена која је саставни део конкурсне документације.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена;
Начин преузимања конкурсне документације:
- Лично сваког радног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца – Општинска управа Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35,
- На порталу јавних набавки;
- На интернет страници Наручиоца: www.priboj.rs
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.


Начин подношења понуде:
Понуде се могу доставити на следећи начин:
1. поштом, (препоручено, пост експресом или слично) на адресу Наручиоца – Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој,
2. лично, сваког радног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца - Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој – Писарница.
3. преко овлашћеног преставника, сваког рдног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца – Општина Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писано овлашћење издато од стране понуђача за достављање понуде.

Рок за подношење понуда је 10.08. 2016. године до 12 часова.
Понуде се подносе на адресу ОПШТИНА ПРИБОЈ, 31 330 ПРИБОЈ, "12. јануара" број 108, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:
"ПОНУДА ЗА ЈНМВ 11/2016 НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.

Понуда се подноси на Српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду.
У случају да понуду подноси група понуђача, или са подизвођачима, свака од њих треба да испуњава услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4. ЗЈН-а понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђују испуњеност истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски капацитет понуђачи, чланови групе понуђача и подизвођачи доказују на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.

Отварање понуда ће се обавити 10.08.2016. године у 12,10 часова у просторијама општине Прибој, канцеларија број 35.
Отварању понуда без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. лк.), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.
Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.