Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преутети овде.

Питање 1

Одлуку о додели уговора можете преутети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преутети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преутети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преутети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи применом члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) јер су у претходно спроведеном отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде.
Општина Прибој је као наручилац донела oдлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 06-239 од 21.10.2016. год. чији је предмет: Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16. Обзиром да нису испуњени услови за доношење oдлуке о додели уговора, наручилац је одлуком бр. 06-85 од 14.03.2017. год. обуставио поступак јавне набавке.
Наручилац ће позив за подношење допуне понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.

4. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој у складу са Предмером радова и техничком документацијом који су саставни делови ове конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45420000 - радови на уградњи столарије
- 45261910 - радови на поправци крова
допунски речник: IА13 - реконструкција

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт: Огњенка Удовичић (за конкурсну документацију) и Ирфан Ибрагић (технички део), фах: 033-2452-005, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

7. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.