Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке

Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке, редни број ЈН ВВ бр. 02-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Измењену конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питање број 2 и одговор можете преузети овде.
Додатна појашњења можете преузети овде.
Питање број 3 и 4 и одговоре можете преузети овде.
Додатне информације и појашњења можете преузети овде.
Измене и допуне конкурсне документације од 28.07. можете преузети овде.
Питања и одговори од 01.08. можете преузети овде.
Питања и одговори од 04.08. можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

• Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса: „12. јануар" бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

• Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се отвореном поступаку складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

•Предмет јавне набавке ЈНВВ бр. 1/17 : добра- Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“.

• Циљ поступка:Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

• Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

• Контакт (лице или служба):
Срђан Ћирковић, дипл. инг.маш. тел: 064/ 38 79 661;
Александар Пуцаревић , дипл.инг.ел. тел: 064/30 53 309;
Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033 2452-341-локал 138, или е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.