Извођење радова на асфалтирању улица и путева на територији општине Прибој

Извођење радова на асфалтирању улица  и путева на територији општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-2/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

• Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса: „12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

1.Предмет јавне набавке: - Извођење радова на асфалтирању улица и путева на територији општине Прибој ЈНВВ бр.06-2/17, L=6,535 km

2.Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се отвореном поступаку складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Контакт (лице или служба): Гордана Чавић, службеник за јавне набавке тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

• Предмет јавне набавке: Извођење радова на асфалтирању улица и путева на територији општине Прибој ЈНВВ бр.06-2/17, L=6,535 km.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на путевима-45233140

• Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.