Изградња водоводне мреже у насељу Годуша

Изградња водоводне мреже у насељу Годуша, редни број ЈНМВ, бр. 06-3/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 5/III, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 06-3/17 су радови.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба: Лице (или служба) за контакт: Владимир Шушњевић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број ЈНВВ бр. 06-3/17 је извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Годуша, општина Прибој.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45232151-радови на обнови водоводне мреже

2. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован у партије.