Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-4/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
• Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој –председник општине и Општинско веће. Адреса: "12. јануар" бр. 108; Интернет страница: www.priboj.rs; ПИБ: 101207254; Матични број: 07158289; Шифра делатности: 8411
1.Предмет јавне набавке: Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој- ЈНВВ бр.4/17
2.Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се отвореном поступаку складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Контакт (лице или служба): Гордана Чавић, службеник за јавне набавке тел: 033/2452-341-локал 138, или е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
• Предмет јавне набавке: Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој- ЈНВВ бр.4/17. Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на путевима-45233140
• Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама