Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство

Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство, редни број ЈНМВ бр. 02-2/17.
Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Прибој
Адреса: „12. јануар" бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 8411
Предмет јавне набавке ЈН ПП бр 2/17 : Набавка услуге - проширење (надоградња) програмског пакета за буџетско рачуноводство „Трезор- Саветник“ са новим програмима: Програм за припрему и састављање буџета и Програм за вођење основних средстава и ситног инвентара.
Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Правни основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописан је чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)„ наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“.
Пре покретања преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда поднет је захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, поводом кога је Управа за јавне набавке издала Мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број: 404-02-3467/17 од 9.10.2017.године
Контакт: Гордана Чавић, дипл.правник - службеник за јавне набавке
тел: 033/2452 341 ; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Набавка услуге -проширење (надоградња) програмског пакета за буџетско рачуноводство „Трезор- Саветник“ са новим програмима: Програм за припрему и састављање буџета и вођење основних средстава и ситног инвентара.
Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправке софтвера 72267000.