Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате.

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате., редни број ЈНМВ бр. 2/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачима.

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр . 2/18 су : добра –Набавка административног материјала обликована по партијама:
1. канцеларијски материјал;
2. тонери за штампаче и копир апарате

4. Контакт: Служба за јавне набавке тел: 033 2452-341; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.2/18: добра
-Партија 1.набавка канцеларијског материјала,
-Партија 2. набавка тонера за штампаче и копир апарате.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:
Партија- 1.Разни канцеларијски материјал и опрема -30190000,
Партија 2.Тонери за ласерске штампаче-30125110
Тонери за копир апарате-30125120