Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 2-1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Постављена питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 2-1/18 су радови.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба: Владимир Шушњевић, е-mail адреса (или број факса): [Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.].

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 2-1/18 је извођење радова на изградњи атмосферске канализације у ул. Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Лоле Рибара, општина Прибој .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45232130 – радови на изградњи цевовода за кишницу

2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у партије.