Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измена и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Другу измену и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке ЈНВВ бр. 1/18 : радови – Инвестиционо одржавање тротоара у Немањиној улици у Прибоју.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
Контакт (лице или служба) –Гордана Чавић, дипл.правник -службеник за јавне набавке тел: 033 /2452-341; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..; Драгослав Стикић, грађ.инж. тел: 064 84 60 854
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Инвестиционо одржавање тротоара у Немањиној улици у Прибоју.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на поплочавању и асфалтирању површина- 45233222
Партије:Предмет јавне набавке није обликован по партијама.