Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке: радови - Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, КП 1828/7, КП 1828/8 и КП 1828/10, у складу са Предмером радова који је саставни део ове конкурсне документације.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Ирфан Ибрагић (технички део); Огњенка Удовичић (општи део); е-mail: е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
 Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту на КП
1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, КП 1828/7, КП
1828/8 и КП 1828/10, ЈН ВВ бр. 7/18

Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45236119 – Радови на обнављању спортских терена
- 37450000- Опрема за спортове на спортским игралиштима и теренима
- 37535200-Опрема за дечија игралишта

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.