Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије, редни број ЈНМВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: добра - Набавка и испорука садног материјала обликована по партијама: партија 1: Набавка листопадног, зимзеленог и четинарског дендроматеријала и партија 2: Набавка садница сезонског цвећа, у складу са Спецификацијом садног материјала (образац VIII и образац IX), која је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Милка Кашерић, дипл.инг. пејж.арх, фах: 033-2452-005, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Опис предмета јавне набавке:

Набавка и испорука садног материјала, обликована у две партије:
партија 1: Набавка листопадног, зимзеленог и четинарског дендроматеријала и
партија 2: Набавка садница сезонског цвећа Назив и ознака из општег речника набавке: 03120000 - Хортикултурни производи и производи из расадника