Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт: Елвис Мујовић, дипл. грађ.инж. тел/069 846 0916; Душко Савић, дипл.грађ.инж.. и Гордана Чавић, дипл.правник –службеник за јавне набавке тел/ 033/ 2452- 341 ;е-mail/ Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Услуга вршења стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе „Десанка Максимовић“ и „Машинско електротехничке школе" у Прибоју- процењенa вредност радова 407.057.969,86 динара без ПДВ-а.
ОРН: стручни надзор 71247000;
Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.