Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину, редни број ЈНМВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

1. Предмет јавне набавке: - Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. Годину( превоз обухвата период од 01.октобра 2018. године, закључно са крајем школске 2018/19. године).
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Контакт (лице или служба): Гордана Чавић , службеник за јавне набавке тел/ 033 2452 341 или е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке: Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину (превоз обухвата период од 01.октобра 2018.године, закључно са крајем школске 2018/19 године).
- Назив и ознака из општег речника набавке :Услуге друмског путничког превоза за посебне намене- 60130000
- Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.