Радови на обележавању хоризонталне сигнализације

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНMВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: ОпштинаПрибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавненабавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Радови на обележавању хоризонталне сигнализације, ЈН МВ бр.3/19, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове
конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Огњенка Удовичић, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Радови на обележавању хоризонталне сигнализације, ЈНМВ бр.3/19.

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233221 - Радови на обележавању површина путева

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, количина и обим радова дати су у поглављу XVII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР РАДОВА, који је саставни део конкурсне документације.

Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.

Рок извођења радова: највише 15 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова: улице и паркинг простори у општини Прибој.

Начин спровођења контроле: Приликом извршења радова, изабрани понуђач је дужан да се придржава важећих техничких прописа, стандарда, Правилника о саобраћајној сигнализацији и Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Изабрани понуђач је дужан да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима

Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 6 месеца од дана завршетка посла.