Покреће се отворени поступак Јавне набавке

Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, редни број ЈН 404-112013
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на питање број 1 можете погледати овде.
Остала документа везана за конкурсну документацију можете погледати овде.

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1) На основу члана 31, 32, 55. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012 и Одлуке о покретању поступка број 06-153 од 23.05.2013. године Општина Прибој позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне набавке број 404-11/2013, у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутством понуђачима за израду понуде, које је саставни део конкурсне документације. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у поменутој документацији.

2) Предмет јавне набавке је - Радови на адаптацији простора за рад Омладинског центра у Прибоју.
Место извршења: Прибој
Назив и ознака из општег речника набавки: 4540000-Завршни грађевински радови

3) Наручилац: Општина Прибој, ул. 12. Јануара бр. 108, 31 330 Прибој

4) Врста поступка: Отворени поступак

5) Извор финансирања: Средства су обезбеђена на посебном наменском рачуну Општинске управе Прибој; имплементација UNOPS- “PROGRES”, Уговорoм о гранту између општине Прибој и – ЕУ ПРОГРЕС програма бр. 021-2013 од 20.05.2013. Процењена вредност јавне набавке је: 4.750.000,00 динара (без ПДВ).

6) Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове у складу са чл. 75. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), као и остале услове примерене конкретној јавној набавци које је дефинисао наручилац у конкурсној документацији.

7) Критеријум за оцену и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Напомена: Уколико Наручилац прими две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, изабраће се понуда понуђача који је за претходне три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) остварио већи укупан пословни приход.

8) Непосредан увид у конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу остварити почев од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке, сваког радног дана у времену од 09:00 до 13:00 часова, у просторијама наручиоца, на адреси: Општина Прибој, ул. 12. јануара бр. 108, 31 330 Прибој.
Конкурсна документација може се преузети лично подношењем писменог овлашћења за преузимање издатог на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова почев од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке па до истека рока за подношење понуда до 12,00 часова, на адреси наручиоца из претходне тачке. Уз писмено овлашћење за преузимање конкурсне документације, понуђач је дужан да поднесе и доказ о извршеној бесповратној уплати у износу од 5.000,00 динара, на име трошкова за израду и умножавање конкурсне документације, на рачун буџета Општине Прибој број 840-745151843-03, са позивом на број по моделу 97, 43-083, сврха уплате „откуп конкурсне документације за ЈН. 404-11/2013“.
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs – преузимање бесплатно
- Портал наручиоца : www.priboj.rs – преузимање бесплатно

9) Понуђачима који упуте захтев за достављање документације, иста ће бити достављена у року од два дана. Исти уз захтев морају доставити и доказ о уплати.

10) Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке односно да је доставе најкасније 30-ог дана до 12:00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на адресу: Општина Прибој, ул. 12. јануара 108, 31 330 Прибој, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 404-11/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон понуђача.

11) Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца закључно са задњим даном истека рока за достављање понуда односно 30-ог дана од објављивања на Порталу УЈН до 12:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

12) Понуде које стигну након наведеног рока, сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене са писменим обавештењем да су неблаговремене.

13) Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Понуде са варијантама нису дозвољене. Вредност у понуди исказује се у динарима без ПДВ-а.

14) Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама наручиоца, на адреси Општина Прибој, 12. јанура бр. 108, 31 330 Прибој , односно 30-ог дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке у 12:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су дужни да Комисији предају потписано и оверено овлашћење за заступање понуђача, непосредно пред почетак отварања понуда.

15) Понуђачи су дужни да испуне и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама.

16) Понуђач је дужан да достави финансијско обезбеђење за озбиљност понуде
Доказ:
- потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, бланко соло регистрована меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на износ од 5.000.000,00 динара и са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, наплативу на први позив и без приговора, ОП образац и картон депонованих потписа.

17) Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року не дужем од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12).

18) Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде, као и из објективних и доказивих разлога.

19) Заинтересовани понуђачи могу постављати питања у вези предметне јавне набавке најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

20) Додатне информације у вези јавног позива могу се добити сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова путем телефона 033 2452 341 лок. 119. особа за контакт Екрем Хоџић.