Набавка 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије" број 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-20/2013 од 16.09.2013. године, достављамо Вам
Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке мале вредности
Општина Прибој у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности за набавку 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину ЈНМВ 20/2013 у складу са Законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.
Предмет ЈНМВ /набавка 340 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2013/2014 годину, број ЈНМВ 404-20/2013.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра;
Контакт лице: Референт за јавне набавке – Здравко Полић, Одељење за општу управу и заједничке посове општине Прибој, телефон број 033 2452 341 локал 150, E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Опис премета – назив и ознака из Општег речника набавке:
НАЗИВ ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ - Угаљ 09111100
Понуде се припремају у складу са Спецификацијом добара која је саставни део конкурсне документације.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена;
Начин преузимања конкурсне документације:
- Лично сваког радног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца – Општинска управа Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35,
- На порталу јавних набавки;
- На интернет страници Наручиоца: www.priboj.rs
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.
Начин подношења понуде:
Понуде се могу доставити на следећи начин:
1. поштом, (препоручено, пост експресом или слично) на адресу Наручиоца – Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој,
2. лично, сваког радног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца - Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35.
3. преко овлашћеног преставника, сваког рдног дана од 07,30-15,00 часова на адресу наручиоца – Општинска управа Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писано овлашћење издато од странепонуђача за достављање понуде.
Рок за подношење понуда је _____ 2013. године до 12 часова.
Понуде се подносе на адресу ОПШТИНА ПРИБОЈ, 31 330 ПРИБОЈ, "12. јануара" број 108, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:
"ПОНУДА ЗА ЈНМВ 20/2013 НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
Понуда се подноси на Српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду.
У случају да понуду подноси група понуђача, или са подизвођачима, свака од њих треба да испуњава услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4. ЗЈН-а понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђују испуњеност истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски капацитет понуђачи, чланови групе понуђача и подизвођачи доказују на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.
Отварање понуда ће се обавити ____ 2013. године у 12,10 часова у просторијама општине Прибој, канцеларија број 35.
Отварању понуда без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. лк.), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.
Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.