Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој

За јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.27/2013: Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-288 од 09.10.2013 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 27/2013 – бр. 06-288-1/2013 од 09.10.2013. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој,
ЈНМВ бр. 27/2013.

Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке мале вредности радова

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији крова задружног дома у МЗ Кратову, општина Прибој, ЈНМВ бр. 27/2013.
Набавка је обликована по партијама:
-партија 1 - Радови на реконструкцији крова
Назив и ознака из општег речника набавке: -45261910 - радови на поправци крова, допунски речник: IА13 - реконструкција
- партија 2 – Набавка материјала за реконструкцију крова
Назив и ознака из општег речника набавке: - 44212380 – делови конструкција

Контакт: Ирфан Ибрагић  и Огњенка Удовичић, тел: 033-2452-005, сваког радног дана, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (без ПДВ-а). У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који има већи број запослених радника на неодређено време. Наручилац задржава право да од понуђача затражи доказе о броју запослених лица на неодређено време.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту општине Прибој- www.priboj.rs, почев од дана објављивања јавног позива за подношење понуда.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 21.10. 2013. год. (понедељак)  у 12,15 часова у просторијама Дирекције за изградњу града Прибоја, ул. 12. јануар бр.5, Прибој, у присуству  чланова комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да комисији предају писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.