Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.02.2014. године, обавештава да је носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Народног Фронта број 12 , поднео овом органу захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег објекта, санације и дефектаже постојећа 4 (четири) резервоара за течна горива (подземни резервоари)  као и уградња једног новог резервоара запремине 30m за (ТНГ) на кат. парцели број 1817 КО Прибој улица 29. октобра број 47, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 13.02.2014. године до 05.03.2014. године. За време трајања јавног увида, напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. јануара број 108. канцеларија број 44. За време трајања јавног увида, заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја у писаном облику Општинској управи Прибој – Одељењау за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
2. Седница јавне расправе одржаће се 06.03.2014.године са почетком у 12 часова у згради Општине Прибој улица 12. јануара 108 - сала за венчање. На седници јавне расправе учествује носилац пројекта, израђивач студије а могу присуствовати сва правна и физичка лица , тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

Обавештење можете погледати овде.