banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Полиестер група д.о.о., улица Прибојске чете број 44, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструкција постојећег енергетског објекта – топлане и промена намене у постројење за производњу електричне и топлотне енергије са погоном на биомасу, инсталисане снаге 970kW на кат.пар.број 261/1 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија 44 почев од 22.03.2013 у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 3. април 2014. године.

Обавештење можете погледати овде.