Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.08.2014. године, објављује Обавештеше о донетом решењу којим се одбија затев за давање сагласности на студију о процени пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „НИС“а.д. Нови Сад, улица Народног фронта број 12, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење о3 број 501-14/14 којим се одбија захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта реконструкције постојећег објекта бензинске пумпе као и уградња једног новог резервоара за ТНГ запремине 30 m3, на кат.парцели број 1817 КО Прибој, улица 29. Октобра број 47, општина Прибој.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да Носилац пројекта није ускладио студију са условима ЈКП “Услуга“ Прибој број 722 од 15.04.2014. године тако да је техничка комисија сачинила извештај и предложила надлежном органу да се одбије захтев за давање сагласности на студију.
Донетим решењем утврђено је да се носиоцу пројекта не може издати грађевинска дозвола за реконструкцију постојећег објекта бензинске пумпе као и уградња једног новог резервоара за ТНГ запремине 30 m3, на кат.парцели број 1817 КО Прибој, улица 29. Октобра број 47, општина Прибој без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта.
Решење о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

Обавештење можете погледати овде.