banner telefoni naslovna

Дом културе: Јавни оглас

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора  путем прикупљања понуда

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп oбјеката у јавној својини и поступцима јавног надметања („Службени гласник РС“ бр.24/2012) и Одлуке о прибављању и датој сагласности Општинског већа општине Прибој број 06-301 Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора Дома културе „Пиво Караматијевић“, расписује

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања понуда

Дом културе „Пиво Карамтијевић“ даје у закуп пословни простор, који је у јавној својини Дома културе.
Пословни простор, који се даје у закуп налази се на Тргу Фап-а бр 1 (бивши видео клуб), површине 15 m2, уписан у листу непокретности општине Прибој и дато решење број 313-256/91 о испуњењу минимално техничких услова.
Давање у закуп пословног простора обавиће се путем прикупљања писмених понуда.
Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 08.12.2014. године у 10.15 часова у просторијама Дома Културе, канцеларија бр.5.
Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора Дома кулуре лично, или препорученом пошиљком, најкасније до 08.12.2014. године до 10,00 часова.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “не отварати - понуда на оглас за давање у закуп пословног простора“.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.
Благовременом се сматра понуда за давање у закуп пословног простора , до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.
Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена закупнина и спремност закупца да уложи одређена средства у адаптацију објекта.
По истеку рока за прикупљање писмених понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуда која се доставља треба обавезно да садржи: износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине и висине уложених средстава у адаптацију.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

По окончању поступка прикупљања писмених понуда, уговор о закупу пословног простора се закључује са учесником огласа са утврђеном најповољнијом писменом понудом.

Рок за подношење понуда се утврђује на 7 дана од дана објављивања јавног огласа