Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 09.12.2014. године објављује обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Полиестер групе д.о.о. Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину изградње МХЕ „Сјеверин“ на реци Сутјесци инсталисане снаге 280 KW, на кат.парцели број 710 КО Сјеверин поставиће се машинска зграда, а водозахват између катастарских парцела број КП 483 и КП 500 КО Забрђе општина Прибој.
У спроведеном поступку донето је решење 03/1 број 501-105/14 дана 08.12.2014. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији , карактеристикама и могућим утицајима на животну средину уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине Београд а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Обавештење можете погледати овде.