banner telefoni naslovna

Јавни позив за прикупљање понуда кредитног задужења Општине Прибој за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Текст позива и образац можете преузети овде.

1. Предмет набавке је: финансијска услуга - динарски кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности (кто. 611400)
2. Висина кредитног задужења износи: 30.000.000,00 дианра а рок за враћање средстава је крај буџетске године тј. 31. децембра 2018. године.
3. Наручилац: Општина Прибој, Ул. 12. Јануара бр. 108, 31330 Прибој
4. Валутна клаузула у понуди није дозвољена.
5. Рок за доступност средстава је три дана, од дана потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
6. Рок за достављање понуда је 19.03.2018 до 12,00 часова без обзира на начин достављања.
7. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана
8. Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Општина Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31330 Прибој, са назнаком: "Понуда за набавку финансијске услуге кредита". На полеђини коверте обавезно уписати тачан назив, адресу понуђача и контакт телефон. Непотпуна и неблаговремена понуда неће се разматрати.
9. Јавно отварање понуда обавиће се 19.03.2018 у 12:10 часова у просторијама општине Прибој, улица "12. јануара" број 108 у канцеларији број 7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
10. Критеријум за избор најповољније понуде: је најнижа понуђена цена кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа, која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најниже трошкове кредита (провизије/накнаде). У ситуацији када постоје две или више понуда са истим трошковима кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за одобравање кредита.
11. На основу услова из овог позива у делу кредитни захтев наручиоца понуђач доставља предлог односно нацрт уговора о кредиту који мора да садржи све основне захтеве наручиоца формиране у кредитном захтеву
12. Динамика отплате кредита је у три једнаке месечне рате, с тим да прва рата доспева 30.09.2018. године, друга рата 30.10.2018. године и трећа рата 30.11.2018. године
13. Рок за потписивање уговора је 8 дана од дана прихваћања понуде.
14. Уз образац понуде понуђач је обавезан да достави план отплате кредита, са свим припадајућим трошковима и обрачуном ефективне каматне стопе.
15. Наручилац задржава право да по потреби тражи додатна објашњења од понуђача која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању .
16. Рок за доношење Одлуке је десет дана од дана отварања понуда.
17. Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:
•Које су регистроване за обављање банкарских послова на територији Републике Србије (доставити извод из АПР-а)
•Које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.
18. Додатне информације у вези са конкурсном документацијом се могу добити на број 033 2452 341 локал 145, а особа за контакт је Славиша Јањушевић