banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА да је носилац пројекта  Полиестер група доо Прибој улица прибојске Чете број 44 , ,поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ  ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА СИРОВИНА на кат.парцели број 261/9 КО Прибој, општина Прибој

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 28.03.2019. године до 18.04.2018. године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи , организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 20.04.2018.године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануар број 108, соба број 44.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.