Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС“, бр. 36/09 и 88/2010), објављује Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Аутопревозничко-угоститељска радња „Кико-Пром“ Прибој, поднела је Општинској управи Прибој захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у Прибоју у улици IV Санџачке бригаде, на кат. парцели број 1916/3 КО Рача. Уз захтев за издавање дозволе приложено је:
- Решење о регисрацији - рег. бр. код АПР-а 61229051,
- Радни план за управљање отпадом,
- План заштите од удеса,
- План за затварање постројења,
- Изјава о методама третмана отпада,
- Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројеа,
- Решење Општинске управе којим је потврђено да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину,
- Полиса осигурања

Обавештење можете погледати овде.