banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта „НИС“ а.д. Нови Сад Народног Фронта број 12 кога по овлашћењу број 01/12249 од 25.10.2012. године заступа Привредно друштво „Денеза М Инжењеринг“д.о.о Београд, Булевар Михајила Пупина 115 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције постојећег објекта, санације и дефектаже постојећа 4 (четири) резервоара за течна горива (подземни резервоари) као и уградња једног новог резервоара запремине 30 м за (ТНГ) на кат.пар.број 1817 КО Прибој улица 29. октобра број 47, општина Прибој.
Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове улица 12. јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 31.10.2013. год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 11. новембар 2013. године.

Обавештење можете погледати овде.