Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 21.11.2013. године, објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта "НИС" а.д. Нови Сад, улица Народног фронта број 12, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта реконструкције постојећег објекта бензинске пумпе као и уградња једног новог резервоара за ТНГ запремине 20 м3, на кат. парцели број 1817 КО Прибој, улица 29. октобра број 47, општина Прибој.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. јануара 108 соби 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09).

Обавештење можете погледати овде.