slideshow04

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.1/18 : Изградња паркинга у улици Вука Караџића
у Прибоју-кат.парцела бр.1823/1 КО Прибој.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
Контакт (лице или служба):
Гордана Чавић, дипл.правник –службеник за јавне набавке тел:033/ 2452-
341 ;е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ;
Екрем Хоџић , дипл. инж.арх. тел: 069/ 846 0916 .
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.


2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Изградња паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју-кат.парцела бр.1823/1 КО Прибој.
ОРН: Радови на изградњи паркиралишта-45233270.
Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, опис и количина радова дати су у „Предмеру радова“ (образац бр.2 у поглављу VI ) који је саставни део конкурсне документације и понуде понуђача.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда, како у погледу извођења радова , тако и у погледу материјала који се користи .
Рок извођења радова:
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 календарских дана од увођења извођача у посао од стране надзорног органа или наручиоца.
Место извођења радова
Улица Вука Караџића –кат.парцела КО 1823/1 –Прибој.
Начин спровођења контроле
Контрола извршења радова и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Квалитет:
Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова. Квантитативан и квалитативан пријем радова извршиће комисија наручиоца, уз присуство представника извођача и надзорног органа.
Гарантни рок за изведене радове:
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
НАПОМЕНА: Извођач је дужан да приликом извођења радова исте изводи тако да се може безбедно одвијати саобраћај, да примењује мере обезбеђења градилишта и суседних објеката. Све препреке поред коловоза морају да буду јасно истакнуте и означене.
Обилазак локације за извођење радова:
Заинтересованим потенцијалним понуђачима биће омогућен обилазак локације где ће се изводити радови, уз претходно постигнут договор о термину обиласка.
Представник заинтересованог понуђача дужан је да представнику наручиоца преда заведено,потписано и печатом оверено пуномоћје за обилазак локације.
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу 1 дан раније, а могућ је сваког радног дана /понедељак-петак /у периоду од 8.00 до 14.00 часова.
Контакт телефон: Екрем Хоџић , дипл. инж.арх. тел: 069/ 846 0916