banner telefoni naslovna

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.3/18 : Радови на реконструкцији раскрсница улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока на кп бр.1885/4, 1851/20, 1885/2, 1885/5, 1884, 1887/7 и 1851/17 КО Прибој.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт (лице или служба): Екрем Хоџић , дипл. инж.арх. тел/ 069 846 0916; Гордана Чавић, дипл.правник –службеник за јавне набавке тел/ 033/ 2452- 341 ;е-mail/ Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока на кп бр.1885/4, 1851/20, 1885/2, 1885/5, 1884, 1887/7 и 1851/17 КО Прибој. ОРН: 45233129-радови на изградњи раскрсница.
Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.


II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, опис, квалитет и количина радова дати су у „Предмеру радова“ који је саставни део конкурсне документације и понуде понуђача и ближе су одређени техничком документацијом /1.Технички извештај-грађевински радови; 2.Технички извештај -Привремена саобраћајна сигнализација и 3.Технички извештај- Саобраћајна сигнализација/, спецификацијама и техничким условима који су саставни делови конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда, како у погледу извођења радова , тако и у погледу материјала који се користи.
Рок извођења радова: Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 календарских дана од увођења извођача у посао од стране надзорног органа или наручиоца.
Место извођења радова: Раскрсница Улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока на к.п. бр.1885/4, 1851/20, 1885/2, 1885/5, 1884, 1887/7 и 1851/17 КО Прибој.
Начин спровођења контроле: Контрола извршења радова и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Квалитет: Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова. Квантитативан и квалитативан пријем радова извршиће комисија наручиоца, уз присуство представника iзвођача и надзорног органа.
Гарантни рок за изведене радове: Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
НАПОМЕНА: Извођач је дужан да приликом извођења радова исте изводи тако да се може безбедно одвијати саобраћај, да примењује мере обезбеђења градилишта и суседних објеката. Све препреке поред коловоза морају да буду јасно истакнуте и означене.
Обилазак локације за извођење радова: Заинтересованим потенцијалним понуђачима биће омогућен обилазак локације где ће се изводити радови, уз претходно постигнут договор о термину обиласка. Представник заинтересованог понуђача дужан је да представнику наручиоца преда потписано и печатом оверено пуномоћје за обилазак локације. Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу 1 дан раније, а могућ је сваког радног дана /петак-субота/ у периоду од 8.00 до 14.00 часова. Контакт телефон: Екрем Хоџић , дипл. инж.арх тел/ 069 846 0916.