banner telefoni naslovna

Извођење радова на текућем одржавању градских улица

Извођење радова на текућем одржавању градских улица, редни број ЈНВВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

2.

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт (лице или служба): Екрем Хоџић, дипл.инж.арх. тел: 069 846 0916; Гордана Чавић, дипл.правник-службеник за јавне набавке тел: 033 2452-341;е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Извођење радова на текућем одржавању градских улица – Немањине, Лимске, Вука Караџића, Саве Ковачевића, Драгољуба Савића, Моше Пијаде, Меше Селимовића, Вељка Влаховића, Радмила Лавренчића, Првомајске, Иве Л.Рибара и 12. јануара (м2= 11.200 ).
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 Радови на путевима
Партије:Предмет јавне набавке није обликован по партијама.


ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1.Врста, количина и опис радова:
Врста, количина и опис радова дати су у обрасцу „ПРЕДМЕР РАДОВА“ који је саставни део конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.Извођење радова вршиће се у складу са уговором о извођењу радова и конкурсном документацијом ЈНВВ бр. 5/18
2.Рок извођења радова: -највише 25 календарских дана од дана увођења у посао.
3.Место извођења радова: Градске улице -Немањина, Лимска , Вука Караџића, Саве Ковачевића, Драгољуба Савића, Моше Пијаде, Меше Селимовића, Вељка Влаховића, Радмила Лавренчића, Првомајске, Иве Л.Рибара и 12. јануара.
4.Начин спровођења контроле: Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.
3. Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.