slideshow04

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНМВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.4/18 : набавка горива за службена возила.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.Контакт (лице или служба): Гордана Чавић, дипл.правник –службеник за јавне набавке тел: 033/ 2452 341 ;е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: набавка горива за службена возила путем дебитне картице - тип евро дизел.
ОРН: 09100000 - Горива
Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.