banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац Пројекта Полиестер група д.о.о Прибој  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за пројекат изградње МХЕ „Сјеверин“на реци Сутјесци  инсталисане снаге 280 КW, на кат.пар. број 710 КО Сјеверин поставиће се  машинска зграда, а водозахват између катастарских парцела број  КП 483 и КП 500 КО Забрђе, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 22.11.2014. год. у времену од 11 до 14 часова.

Момо Вас да у року од 10 дана од дана пријема обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом надлежном органу.

Обавештење можете погледати овде.