slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 10.01.2017. године, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Телеком Србија А.Д. Извршна јединица Ужице Трг Партизана 12 Одељење за урбанизам, грађевинарство , комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој , донело је решење 03 број 501-153/17 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније Лимски кеј УМТС/ЛТЕ-УЕУ143/УЕЛ143 на кат.парцели број 1851/9 КО Прибој , општина Прибој.
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније Лимски кеј УМТС/ЛТЕ-УЕУ143/УЕЛ143 на кат.парцели број 1851/9 КО Прибој , општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање , смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат , у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији , које се односе на:
1.Процена утицаја на животну средину у случају удеса и нерегуларности у раду ( Поглавље 7 из Студије).
2.Опис мера предвиђених у циљу спречавањља , смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину ( Поглавље 8 из Студије).
3.Програм праћења утицаја на животну средину ( Поглавље 9 из Студије)
Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.