Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/18.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Opštinska uprava opštine Priboj
Adresa: "12. januar" br. 108
Internet stranica: www.priboj.rs
PIB: 101207254
Matični broj: 07158289
Šifra delatnosti: 8411

2. Predmet javne nabavke JN PP br 1/18: usluga – održavanje i popravka softvera, oblikovana u u tri partije - JN PP br. 1/18
-Partija 1. Održavanje i popravka softvera „HERMES;
-Partija 2. Održavanje i popravka softvera lokalne poreske administracije-IS LPA;
-Partija 3. Održavanje i popravka softvera za budžetsko računovodstvo „TREZOR-SAVETNIK“.

3.Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Pravni osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda propisan je članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ((„Sl. glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)„ naručilac može sprovoditi
pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni
ponuđač“.
Pre pokretanja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda podnet je zahtev Upravi za javne nabavke za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, povodom koga je Uprava za javne nabavke izdala Mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj 011-00-123/2018 od 20.06.2018.godine.

4. Kontakt: Gordana Čavić, dipl.pravnik - službenik za javne nabavke tel: 033/ 2452 341, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke: Usluga održavanja i popravka softvera za potrebe rada Opštinske uprave opštine Priboj, oblikovana u tri partije:
Partija 1. Održavanje programa “ Hermes ;
Partija 2. Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije „IS LPA“;
Partija 3. Održavanje programa za budžetsko računovodstvo „Trezor-Savetnik''.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
Održavanje softvera za informacione tehnologije - 72267000