Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu, redni broj JNMV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

1. Predmet javne nabavke: - Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. Godinu( prevoz obuhvata period od 01.oktobra 2018. godine, zaključno sa krajem školske 2018/19. godine).
2. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/ 12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Kontakt (lice ili služba): Gordana Čavić , službenik za javne nabavke tel/ 033 2452 341 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- Predmet javne nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu (prevoz obuhvata period od 01.oktobra 2018.godine, zaključno sa krajem školske 2018/19 godine).
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke :Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene- 60130000
- Partije: Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.