Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu, redni broj JNVV br. 10/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje br.1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: usluga - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu, u skladu sa Projektnim zadatkom koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Zoran Ratković, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke:
• Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu, JN VV br. 10/18.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
• 71240000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

III VRSTA, OPIS I KOLIČINA RADOVA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE, ROK IZVRŠENjA I MESTO IZVRŠENjA RADOVA
Vrsta i opis usluga dati su u tehničkom opisu usluga i projektnom zadatku koji je sastavni deo ponude.