Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju

Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju, redni broj JNVV br. 14/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: ul.12.januar br.108
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova.

3. Vrsta predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br.14/18 su radovi.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Rezervisana javna nabavka: Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8. Zakona o javnim nabavkama.

6. Elektronska licitacija: Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42. Zakona.

7. Lice za kontakt ili služba: e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

8. Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana, s tim što taj rok ne može biti duži od 25 (dvadeset pet) dana od dana otvaranja ponuda.


II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke:
Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br. 14/18 su radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju.
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45232151 - Radovi na na obnovi vodovodne mreže

2. Partije:
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.