Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, redni broj JNMV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: OpštinaPriboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javnenabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi - Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, JN MV br.3/19, u skladu sa Predmerom radova, koji je sastavni deo ove
konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Ognjenka Udovičić, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, JNMV br.3/19.

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45233221 - Radovi na obeležavanju površina puteva

3. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.
Vrsta, količina i obim radova dati su u poglavlju XVII OBRAZAC STRUKTURE CENE - PREDMER RADOVA, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prilikom izvođenja radova, izvođač je dužan da se pridržava važećih tehničkih propisa i standarda.

Rok izvođenja radova: najviše 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Mesto izvođenja radova: ulice i parking prostori u opštini Priboj.

Način sprovođenja kontrole: Prilikom izvršenja radova, izabrani ponuđač je dužan da se pridržava važećih tehničkih propisa, standarda, Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Izabrani ponuđač je dužan da prilikom izvođenja radova koristi materijale dobrog kvaliteta u skladu sa važećim standardima

Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove koji su predmet javne nabavke ne može biti kraći od 6 meseca od dana završetka posla.