banner-mosi2018

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.01.2017. godine, objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta Telekom Srbija A.D. Izvršna jedinica Užice Trg Partizana 12 Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo , komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj , donelo je rešenje 03 broj 501-153/17 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazne stanice mobilne telefonije Limski kej UMTS/LTE-UEU143/UEL143 na kat.parceli broj 1851/9 KO Priboj , opština Priboj.
U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazne stanice mobilne telefonije Limski kej UMTS/LTE-UEU143/UEL143 na kat.parceli broj 1851/9 KO Priboj , opština Priboj izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje , smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat , u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji , koje se odnose na:
1.Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa i neregularnosti u radu ( Poglavlje 7 iz Studije).
2.Opis mera predviđenih u cilju sprečavanjlja , smanjenja ili otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu ( Poglavlje 8 iz Studije).
3.Program praćenja uticaja na životnu sredinu ( Poglavlje 9 iz Studije)
Mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.