banner telefoni naslovna

Javni poziv za prikupljanje ponuda kreditnog zaduženja Opštine Priboj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Tekst poziva i obrazac možete preuzeti ovde.

1. Predmet nabavke je: finansijska usluga - dinarski kredit za finansiranje deficita tekuće likvidnosti (kto. 611400)
2. Visina kreditnog zaduženja iznosi: 30.000.000,00 dianra a rok za vraćanje sredstava je kraj budžetske godine tj. 31. decembra 2018. godine.
3. Naručilac: Opština Priboj, Ul. 12. Januara br. 108, 31330 Priboj
4. Valutna klauzula u ponudi nije dozvoljena.
5. Rok za dostupnost sredstava je tri dana, od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
6. Rok za dostavljanje ponuda je 19.03.2018 do 12,00 časova bez obzira na način dostavljanja.
7. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana
8. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: Opština Priboj, ulica "12. januara" broj 108, 31330 Priboj, sa naznakom: "Ponuda za nabavku finansijske usluge kredita". Na poleđini koverte obavezno upisati tačan naziv, adresu ponuđača i kontakt telefon. Nepotpuna i neblagovremena ponuda neće se razmatrati.
9. Javno otvaranje ponuda obaviće se 19.03.2018 u 12:10 časova u prostorijama opštine Priboj, ulica "12. januara" broj 108 u kancelariji broj 7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.
10. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: je najniža ponuđena cena kredita. Cena kredita je efektivna kamatna stopa, koja je obračunata saglasno odluci NBS o njenom obračunu. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom kredita, naručilac će izbor najpovoljnije ponude izvršiti na taj način što će izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio najniže troškove kredita (provizije/naknade). U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istim troškovima kredita, naručilac će izbor najpovoljnije ponude izvršiti na taj način što će izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio kraći rok za odobravanje kredita.
11. Na osnovu uslova iz ovog poziva u delu kreditni zahtev naručioca ponuđač dostavlja predlog odnosno nacrt ugovora o kreditu koji mora da sadrži sve osnovne zahteve naručioca formirane u kreditnom zahtevu
12. Dinamika otplate kredita je u tri jednake mesečne rate, s tim da prva rata dospeva 30.09.2018. godine, druga rata 30.10.2018. godine i treća rata 30.11.2018. godine
13. Rok za potpisivanje ugovora je 8 dana od dana prihvaćanja ponude.
14. Uz obrazac ponude ponuđač je obavezan da dostavi plan otplate kredita, sa svim pripadajućim troškovima i obračunom efektivne kamatne stope.
15. Naručilac zadržava pravo da po potrebi traži dodatna objašnjenja od ponuđača koja će pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju .
16. Rok za donošenje Odluke je deset dana od dana otvaranja ponuda.
17. Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke:
•Koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova na teritoriji Republike Srbije (dostaviti izvod iz APR-a)
•Koje dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.
18. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na broj 033 2452 341 lokal 145, a osoba za kontakt je Slaviša Janjušević