banner telefoni naslovna

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta  JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Sektor za ključne investicione projekte iz Beograda, Carice Milice 2, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na   Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta: Rekonstrukcije proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane Potpeć, instalisane snage 3 x 20 MW na reci Lim, na KP 4026, 4027, 4028, 4029 i 4032 KO Banja, SO Priboj i projekta izgradnje dodatnog agregata na hidroelektrani Potpeć instalisane snage 13,3 MW na reci Lim, na KP 4026, 4027, 4028, 4029, 4032 i 4042 KO Banja, SO Priboj, zaveden pod br. 353-02-00854/2018-03 od 12.04.2018.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva  u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Opštinske uprave Priboja u Priboju, 12. januara 108.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 23.05.2018. u 11h biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Priboja u Priboju, 12. januara 108.

 

Studiju o proceni uticaja možete pogledati ovde.
Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine