Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta „PROMOTER BBM“ d.o.o. Zemun ulica Timočka broj 19 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija postojećeg energetskog objekta – toplane i promena namene u postrojenje za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW na kat.par.broj 1071/5 KO Rača u krugu preduzeća Sedišta, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo komunalno - stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12.januara broj 108 kancelarija 44 počev od 30.04.2013 u vremenu od 11 do 14 časova.

Obaveštenje o možete pogledati ovde.