Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta "MP KOMERC" ulica Četvrte sandžačke broj 52 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – pogona za proizvodnju drvenih peleta na kat.par. broj 196 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj - Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko pravne poslove ulica 12. januara broj 108, kancelarija broj 44 počev od 25.05.2013.god. u vremenu od 11 do 14 časova.
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 04. jun 2013. godine.

Obaveštenje možete pogledati ovde.